Neem contact op

Terms

ALGEMENE VOORWAARDEN SALESTRIBE

 1. Definities
  • SALESTRIBE is een handelsnaam van Spaapen Leadership Group BV, geregistreerd bij de KvK te Amsterdam onder nr. 56173180.
  • Klant: Degene met wie SALESTRIBE een overeenkomst is aangegaan.
  • Partijen: SALESTRIBE en de klant gezamenlijk.
  • Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SALESTRIBE. b) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. c) Aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Aanbiedingen en offertes a) Aanbiedingen en offertes van SALESTRIBE zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. b) Een aanbod of offerte is maximaal 4 weken geldig, tenzij anders vermeld. c) Niet-aanvaarding van een aanbod of offerte binnen de geldende termijn leidt tot vervallen ervan. d) Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Aanvaarding a) SALESTRIBE behoudt zich het recht voor om een vrijblijvende offerte of aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken. b) Mondelinge aanvaarding verbindt SALESTRIBE slechts na schriftelijke (of elektronische) bevestiging door de klant.
 4. Prijzen en tarieven a) Alle prijzen zijn in euro's, exclusief btw en andere kosten, tenzij anders vermeld. b) Prijzen voor producten of diensten kunnen te allen tijde worden gewijzigd. c) De prijs voor dienstverlening wordt vastgesteld op basis van de programma's of pakketten van SALESTRIBE, tenzij maatwerk. d) Prijsberekening volgens geldende programma's/pakketten, tenzij anders overeengekomen. e) Overeengekomen totaalbedragen zijn vast en niet onderhevig aan wijzigingen. f) SALESTRIBE behoudt zich het recht voor om prijzen jaarlijks aan te passen. g) Prijsaanpassingen worden minimaal een maand voor ingangsdatum aan de klant meegedeeld. h) De klant heeft recht op opzegging bij niet-akkoord met prijsverhogingen.
 5. Gevolgen niet tijdig betalen a) Bij niet-betaling binnen de overeengekomen termijn is SALESTRIBE gerechtigd rente van 5% per maand in rekening te brengen. b) Bij verzuim zijn de klant buitengerechtelijke incassokosten en schadevergoeding verschuldigd. c) Incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. d) SALESTRIBE kan verplichtingen opschorten bij niet-tijdige betaling. e) In geval van klantinsolvabiliteit zijn vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 6. Opschortingsrecht
  • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 1. Verrekening
  • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om een schuld aan SALESTRIBE te verrekenen met een vordering op SALESTRIBE.
 1. Garantie
  • Bij dienstverlenende overeenkomsten zijn enkel inspanningsverplichtingen van SALESTRIBE van toepassing, geen resultaatsverplichtingen.
 1. Uitvoering van de overeenkomst a) SALESTRIBE voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. b) SALESTRIBE kan de overeengekomen dienstverlening (deels) laten verrichten door derden. c) Uitvoering geschiedt na schriftelijk akkoord en betaling van het eventuele voorschot door de klant. d) Klant zorgt voor tijdige start van de uitvoering. e) Extra kosten door vertraging komen voor rekening van de klant.
 2. Annuleringsvoorwaarden a) Annulering of verplaatsing van uitvoer kan tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht. b) Bij annulering tussen 30-23 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen opdrachtsom. c) Bij annulering tussen 23-16 weken voor aanvang: 75% van de overeengekomen opdrachtsom. d) Bij annulering korter dan 15 weken voor aanvang: 100% van de overeengekomen opdrachtsom. e) Bestede tijd wordt volledig in rekening gebracht bij annulering of verplaatsing.
 3. Informatieverstrekking door de klant
  • Klant verstrekt tijdig en volledig alle relevante informatie aan SALESTRIBE.
  • Klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van verstrekte informatie.
  • Niet tijdige of onjuiste verstrekking kan extra kosten veroorzaken.
 1. Duur van de overeenkomst a) Overeenkomst is minimaal 6 maanden, tenzij anders overeengekomen. b) Bij overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt deze stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd na afloop van de termijn, tenzij opgezegd met 1 maand opzegtermijn. c) Bij vertraging van afgesproken werkzaamheden moet klant SALESTRIBE schriftelijk in gebreke stellen.
 2. Vrijwaring
  • Klant vrijwaart SALESTRIBE tegen alle aanspraken van derden gerelateerd aan geleverde producten en/of diensten.
 1. Klachten a) Klant onderzoekt producten/diensten zo spoedig mogelijk op tekortkomingen. b) Tekortkomingen dienen binnen 3 dagen na constatering aan SALESTRIBE te worden gemeld. c) Klachtomschrijving moet gedetailleerd zijn voor adequate respons. d) Klant dient aan te tonen dat klacht betrekking heeft op de overeenkomst. e) Klachten over lopende werkzaamheden kunnen niet leiden tot verandering van overeenkomst.
 2. Ingebrekestelling
  • Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SALESTRIBE.
 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
  • Bij overeenkomst met meerdere klanten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor volledige bedragen.
 1. Aansprakelijkheid SALESTRIBE
  • SALESTRIBE is aansprakelijk voor schade alleen bij opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Aansprakelijkheid beperkt tot directe schade uit de uitvoering van de overeenkomst.
  • SALESTRIBE is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
  • Aansprakelijkheid is beperkt tot verzekerde bedragen.
 1. Vervaltermijn
  • Recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na gebeurtenis, behoudens het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 1. Recht op ontbinding
  • Klant heeft recht op ontbinding bij toerekenbare tekortkoming door SALESTRIBE.
 1. Overmacht
  • Overmachtssituaties ontheffen SALESTRIBE van nakoming verplichtingen.
  • Beide partijen kunnen overeenkomst ontbinden na 30 dagen overmacht.
 1. Wijziging van de overeenkomst
  • Partijen passen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg aan indien nodig.
 1. Wijziging algemene voorwaarden
  • SALESTRIBE behoudt zich recht voor om algemene voorwaarden te wijzigen.
  • Klanten hebben recht om overeenkomst op te zeggen bij wezenlijke wijzigingen.
 1. Overgang van rechten
  • Rechten uit overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming SALESTRIBE.
 1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
  • Nietige of vernietigbare bepalingen tasten overige bepalingen niet aan.
  • Nietige of vernietigbare bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten.
  • Nederlandse rechter in arrondissement van SALESTRIBE is exclusief bevoegd bij geschillen.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALESTRIBE

 1. Definitions
  • SALESTRIBE is a trade name of Spaapen Leadership Group BV, registered with the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 56173180.
  • Customer: The party with whom SALESTRIBE has entered into an agreement.
  • Parties: SALESTRIBE and the customer collectively.
  • Consumer: A customer who is also an individual and acts as a private person.
 1. Applicability of general terms and conditions a) These terms and conditions apply to all quotations, offers, work, orders, agreements, and deliveries of services or products by or on behalf of SALESTRIBE. b) Deviations from these terms and conditions are only valid if expressly agreed upon in writing. c) Additional and/or deviating general terms and conditions of the customer or third parties are expressly excluded.
 2. Offers and quotations a) Offers and quotations from SALESTRIBE are non-binding unless otherwise stated. b) An offer or quotation is valid for a maximum of 4 weeks unless otherwise stated. c) Non-acceptance of an offer or quotation within the applicable period leads to its expiration. d) Offers and quotations do not apply to subsequent orders unless explicitly agreed upon in writing.
 3. Acceptance a) SALESTRIBE reserves the right to withdraw a non-binding offer or quotation within 3 days of receiving the acceptance. b) Oral acceptance binds SALESTRIBE only after written (or electronic) confirmation by the customer.
 4. Prices and rates a) All prices are in euros, exclusive of VAT and other costs, unless otherwise stated. b) Prices for products or services may be changed at any time. c) The price for services is determined based on the programs or packages of SALESTRIBE, unless customized. d) Price calculation according to applicable programs/packages unless otherwise agreed. e) Agreed total amounts are fixed and not subject to change. f) SALESTRIBE reserves the right to adjust prices annually. g) Price adjustments are communicated to the customer at least one month before the effective date. h) The customer has the right to terminate the agreement if not in agreement with price increases.
 5. Consequences of non-payment a) In case of non-payment within the agreed period, SALESTRIBE is entitled to charge interest of 5% per month. b) In case of default, the customer is liable for extrajudicial collection costs and damages. c) Collection costs are calculated in accordance with the Decree on compensation for extrajudicial collection costs. d) SALESTRIBE may suspend obligations in case of non-timely payment. e) In case of customer insolvency, claims become immediately due and payable.
 6. Right of suspension
  • Unless the customer is a consumer, the customer waives the right to suspend the performance of any obligation arising from this agreement.
 1. Setoff
  • Unless the customer is a consumer, the customer waives the right to set off a debt to SALESTRIBE against a claim on SALESTRIBE.
 1. Guarantee
  • With service agreements, only best efforts obligations of SALESTRIBE apply, not performance obligations.
 1. Execution of the agreement a) SALESTRIBE executes the agreement to the best of its knowledge and ability. b) SALESTRIBE may have the agreed services (partially) performed by third parties. c) Execution takes place after written agreement and payment of any advance by the customer. d) The customer ensures timely commencement of the execution. e) Additional costs due to delay are borne by the customer.
 2. Cancellation conditions a) Cancellation or rescheduling of execution can be done up to 30 days before the start of the assignment. b) In case of cancellation between 30-23 weeks before the start: 50% of the agreed assignment amount. c) In case of cancellation between 23-16 weeks before the start: 75% of the agreed assignment amount. d) In case of cancellation less than 15 weeks before the start: 100% of the agreed assignment amount. e) Time spent will be fully charged in case of cancellation or rescheduling.
 3. Information provision by the customer
  • The customer provides all relevant information to SALESTRIBE in a timely and complete manner.
  • The customer is responsible for the accuracy, completeness, and reliability of the information provided.
  • Failure to provide timely or accurate information may result in additional costs.
 1. Duration of the agreement a) The agreement is for a minimum of 6 months unless otherwise agreed. b) In the case of a fixed-term agreement, it is automatically converted into an indefinite-term agreement upon expiration of the term, unless terminated with 1 month's notice. c) In case of delay in agreed work, the customer must notify SALESTRIBE in writing of the default.
 2. Indemnification
  • The customer indemnifies SALESTRIBE against all claims from third parties related to delivered products and/or services.
 1. Complaints a) The customer examines products/services for deficiencies as soon as possible. b) Deficiencies must be reported to SALESTRIBE within 3 days of discovery. c) The complaint description must be detailed for an adequate response. d) The customer must demonstrate that the complaint relates to the agreement. e) Complaints about ongoing work cannot lead to changes in the agreement.
 2. Notice of default
  • The customer must notify SALESTRIBE of defaults in writing.
 1. Joint liability of the customer
  • In agreements with multiple customers, they are jointly liable for the full amounts.
 1. Liability of SALESTRIBE
  • SALESTRIBE is liable for damages only in case of intent or conscious recklessness.
  • Liability is limited to direct damages resulting from the performance of the agreement.
  • SALESTRIBE is not liable for indirect damages.
  • Liability is limited to insured amounts.
 1. Expiry period
  • The right to compensation expires 12 months after the event, except as provided in Article 6:89 BW.
 1. Right to termination
  • The customer has the right to terminate in case of attributable failure by SALESTRIBE.
 1. Force majeure
  • Force majeure situations exempt SALESTRIBE from fulfilling obligations.
  • Both parties may terminate the agreement after 30 days of force majeure.
 1. Amendment of the agreement
  • Parties adjust the agreement in a timely manner and by mutual agreement if necessary.
 1. Amendment of general terms and conditions
  • SALESTRIBE reserves the right to amend the general terms and conditions.
  • Customers have the right to terminate the agreement in case of material changes.
 1. Assignment of rights
  • Rights from the agreement may not be transferred to third parties without written consent from SALESTRIBE.
 1. Consequences of nullity or voidability
  • Null or void provisions do not affect other provisions.
  • Null or void provisions are replaced by valid provisions.
 1. Applicable law and competent court
  • Dutch law applies to agreements.
  • The Dutch court in the district of SALE